Happy Valentine’s Day, everybody. 

Happy Valentine’s Day, everybody.